9e plaatje PRIVACY REGLEMENT

Logopediepraktijk A.M.G. van Heteren

Inleiding

Ik vind het belangrijk dat de privacy van mijn patiŽnten goed is geborgd. Dit privacyreglement beschrijft hoe ik omga met uw persoonsgegevens, waaronder medische gegevens.

Als u vragen heeft over het privacyreglement kunt hiermee terecht bij uw behandelaar. Ook kunt u een e-mail sturen naar agnes.van.heteren@logopediewaalre.nl of telefonisch contact opnemen met de praktijk, (040) 221 87 07.

Artikel 1     Definities

In dit privacyreglement wordt aan onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven :

Artikel 2     Toepasselijkheid

Dit privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door de praktijk die betrekking hebben op patiŽntenzorg.

Artikel 3     Doelen

De praktijk kan de gegevens verwerken voor de volgende doelen:

 1. het verlenen van logopedische zorg;
 2. het declareren van verleende logopedische zorg bij de patiŽnt of zorgverzekeraar;
 3. ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden;
 4. wetenschappelijk onderzoek.

Artikel 4     De gegevensverwerking

 1. Om goede zorg te kunnen verlenen worden gegevens over de behandeling vastgelegd in een dossier. Uw behandelend logopedist heeft wettelijk een dossierplicht. De behandelingsovereenkomst vormt de grondslag voor het mogen verwerken van de gegevens. Alleen uw behandelend logopedist en anderen die rechtstreeks betrokken zijn bij uw zorgvraag hebben toegang tot de gegevens voor zover dat nodig is om goede zorg te kunnen verlenen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de verleende zorg te kunnen declareren.
 2. Als zorgaanbieder is de praktijk wettelijk verplicht te zorgen voor systematische bewaking van de kwaliteit van de geboden zorg. De gegevens kunnen daarvoor worden gebruikt. Ik zal daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen.
 3. Als ik uw gegevens gebruik voor wetenschappelijk onderzoek zal hiervoor voorafgaand om uw toestemming worden gevraagd, tenzij dat niet mogelijk blijkt en de wet toestaat dat de gegevens zonder toestemming van de patiŽnt worden gebruikt. Ik zal in beide gevallen niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen.
 4. Zorgverzekeraars met wie de praktijk een overeenkomst heeft controleren of gedeclareerde zorg rechtmatig is verleend. Zij kunnen in het kader van materiŽle controle inzage verlangen in dossiers. De praktijk is gehouden om hieraan medewerking te verlenen.
 5. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij sprake is van een van de hiervoor genoemde situaties of als u ons hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 5     Beschrijving van de gegevens

De navolgende gegevens kunnen worden verwerkt:

Gewone persoonsgegevens :

Bijzondere persoonsgegevens :

Artikel 6     Rechten

 1. Als patiŽnt heeft u het recht te weten dat gegevens over u worden verwerkt. Ik informeer u daarover in algemene zin door middel van dit privacyreglement. Uw behandelend logopedist informeert u ook in specifieke gevallen, bijvoorbeeld als een brief aan de huisarts wordt gestuurd over de voortgang of einde van de behandeling.
 2. U heeft als patiŽnt het recht op inzage in uw gegevens. Ook kunt u een kopie opvragen van het dossier waarin uw gegevens staan. Ik neem een verzoek tot inzage of kopie zo snel als mogelijk in behandeling. Een kopie wordt bij voorkeur Ďin handení gegeven, waarbij ik vraag u te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Deze voorzorgsmaatregel is om te voorkomen dat uw gegevens bij onbevoegden terechtkomen. Ook biedt het persoonlijk overhandigen de mogelijkheid om eventuele vragen te beantwoorden.
 3. U heeft als patiŽnt het recht om rectificatie te verzoeken als sprake is van een onjuist- en/of onvolledigheid in uw gegevens. Ik zal eventuele onjuist- en/of onvolledigheden zo snel als mogelijk aanpassen.
 4. Als u gegevens wilt laten vernietigen kunt u daartoe een verzoek indienen. Ik vraag u om dit verzoek schriftelijk te doen en indien het om medische gegevens gaat zo mogelijk de beweegredenen te vermelden. De behandelend logopedist beoordeelt binnen drie maanden na het verzoek of tot vernietiging wordt overgegaan. Als er een zwaarwegende reden is om het verzoek niet in te willigen, bijvoorbeeld als het informatie betreft die van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de patiŽnt, kan besloten worden om niet tot vernietiging over te gaan. Als uw verzoek wordt afgewezen doen ik dat gemotiveerd.
 5. U kunt als patiŽnt een verklaring laten toevoegen aan uw dossier. Ik verzoek u om deze verklaring aan uw behandelend logopedist te overhandigen zodat dit aan uw dossier kan worden toegevoegd.
 6. Bij het uitoefenen van rechten als beschreven in dit artikel geldt ten aanzien van minderjarigen en onder curatele gestelde personen het volgende:

Artikel 7     Bewaartermijn

 1. Het dossier met behandelinformatie wordt gedurende vijftien jaar na afloop van de behandelingsovereenkomst bewaard, tenzij goed zorgverlenerschap met zich meebrengt dat de gegevens langer worden bewaard.
 2. Voor dossiers met behandelinformatie van minderjarige personen geldt dat de bewaartermijn van vijftien jaar begint te lopen vanaf de leeftijd van 18 jaar.
 3. In andere gevallen dan in dit artikel vermeld worden gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor het doel.
 4. Uitzondering op het voorgaande in dit artikel is van toepassing als op uw uitdrukkelijk schriftelijk verzoek gegevens zijn vernietigd.

Artikel 8     Geheimhouding

Ik ga vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Dit betekent dat ik gegevens niet aan derden verstrek behoudens de hierna genoemde uitzonderingen. Ook leg ik een geheimhoudingsverplichting op aan mijn medewerkers en externe partijen die de praktijk inschakelt ten behoeve van mijn activiteiten, zoals bijvoorbeeld leveranciers van software.

Uitzondering op de geheimhoudingsverplichting is uitsluitend mogelijk als:

Artikel 9     Informatiebeveiliging

Ik neem alle passende technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen. Dit betreft onder meer:

 1. het gebruik van beveiligde en versleutelde verbindingen (waaronder Incura/Vecozo en ZorgMail);
 2. het gebruik van ClickDoc voor beveiligde videoconsultatie

Ook voeren wij met enige regelmaat een data protection impact assessment (DPIA) uit. Een DPIA houdt in dat privacy risicoís worden geÔnventariseerd en zo nodig worden maatregelen genomen.

Artikel 10     Functionaris gegevensbescherming

 1. De praktijk heeft een functionaris gegevensbescherming aangesteld, te weten Rene de Kok MSc RC,
 2. De functionaris gegevensbescherming heeft tot taak binnen de praktijk toezicht te houden op de gegevensverwerking. Ook houdt de functionaris gegevensbescherming toezicht op de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 11     Wijzigingen

De praktijk kan het privacyreglement eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld als de wetgeving wijzigt. Ik zal u in dat geval via onze website (http://www.logopediewaalre.nl) informeren.

Artikel 12     Klachten

Hoewel ik al het nodige doe om uw privacy te borgen kan het zijn dat u niet tevreden bent over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Als u een klacht heeft kunt u dit bespreken met uw behandelaar of de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is te bereiken per e-mail rene.de.kok@logopediewaalre.nl. Ook kan schriftelijk een klacht worden ingediend bij Agnes van Heteren, praktijkhouder. Adres Beatrixweg 2, 5582JT Waalre.

Het staat u te allen tijde vrij om uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.

Versie 1.1 d.d. zaterdag 20 maart 2021